Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Konzulárne poplatky /

Konzulárne poplatky

ŽIADOSTI

 • žiadosti: 13 € (tarifné číslo 54.1)
 • ďalšia žiadosť v rovnakej záležitosti: 6 € (tarifné číslo 54.2)

DORUČENIE

 • v rámci Európy: 6 € (tarifné číslo 55.a)
 • mimo Európy: 13 € (tarifné číslo 55.b)

ŠTÁTNE OBČIANSTVO

 • získanie štátneho občianstva: 354 € (tarifné číslo 59.1)
 • vzdanie sa štátneho občianstva: 354 € (tarifné číslo 59.1)
 • zistenie štátneho občianstva: 181 € (tarifné číslo 59.2)

POBYT

 • odhlásenie, prihlásenie pobytu/adresy: bez poplatkov (28. člen)
 • vydanie potvrdenia o pobyte/adrese/evidencii domácnosti z Registra obyvateľov na vyžiadanie:
  13 € (tarifné číslo 54.1)
 • zápis nového trvalého pobytu do platného cestovného pasu: bez poplatkov (28. člen)

POTVRDENIA, VÝPISY

 • dodatočné zápisy matričných údajov – poslanie dokumentov do Slovinska (podľa zákona alebo na vyžiadanie): bez poplatkov (28. člen)
 • prihlásenie štátneho občianstva: 13 € (tarifné číslo 54)
 • výpis z matriky (narodenie, sobáš, úmrtie) zo Slovinska a doručenie žiadateľovi: 13 € + 1 x doručenie (tarifné číslo 54 + 55.a resp. 55.b), 
 • získanie výpisov z cudziny + poplatky zahraničným inštitúciám, ak to vyžadujú: 13 € + doručenie + poplatky zahraničným orgánom, ak to vyžadujú (tarifné číslo 54 + 55),
 • preposlanie vyjadrenia o zmene rodného priezviska po sobáši, v prípade ak nie je poslané súčasne s dokumentom o dodatočnom zápise sobáša: 13 € + doručenie (tarifné číslo 54 + 55),
 • získanie potvrdenia o slobodnom stave pre žiadateľa: 13 € + doručenie (tarifné číslo 54 + 55),
 • vydanie potvrdenia o žití slovinského občana: bez poplatkov (28. člen)
 • žiadosť o zmenu rodného priezviska rozhodnutím: 55 € (tarifné číslo 60.1)
 • ďalšia žiadosť o zmenu rodného priezviska: 110 € (tarifné číslo 60.2)
 • vydanie potvrdenia o DPH, colnom potvrdení, potvrdení o homologácii osobného automobilu pri návrate z cudziny do Slovinska: 35 € (tarifné číslo 64)
 • potvrdenia, osvedčenia, sprievodný list na prevoz telesných pozostatkov: 14 € (tarifné číslo 63)
 • posmrtný cestovný pas: bez poplatkov (28. člen)
 • vydanie plnej moci v právnom konaní: 14 € (tarifné číslo 68) 
 • vydanie druhej listiny/potvrdenia na vyžiadanie, ktoré je bez predpísaného poplatku: 38 € (tarifové číslo 70)
 • prijatie a spracovanie žiadosti SIGENCA: 13 € (tarifové číslo 54.1)

OVERENIA

 • prepis/fotokópia vyhotovená na zastupiteľskom úrade s certifikátom, prvá strana: 14 € (tarifové číslo 65.a)
 • prepis/fotokópia vyhotovená na zastupiteľskom úrade s certifikátom, každá ďalšia strana: 6 € (tarifové číslo 65.b)
 • overenie potvrdenia o žití cudzieho štátneho príslušníka: 13 € (tarifové číslo 54.1)
 • overenie fotokópie (fotokópiu si zabezpečí žiadateľ), prvá strana: 14 € (tarifové číslo 66.a)
 • overenie fotokópie (fotokópiu si zabezpečí žiadateľ), každá ďalšia strana: 6 € (tarifové číslo 66.b)
 • overenie prekladu: 14 € (tarifové číslo 67.1)
 • preklad a overenie prekladu za 1 stranu (zabezpečí zastupiteľský úrad): 35 € (tarifové číslo 67.2)
 • overenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti: 24 € (tarifové číslo 71)
 • overenie potvrdenia o pôvode tovaru, overenie účtov alebo iných listín, ktoré potvrdzujú pôvod tovaru alebo jeho nárok na osobitnú ochranu pôvodu alebo značky: 45 € (tarifové číslo 72)
 • overenie podpisu na súkromných listinách: 19 € (tarifové číslo 73) 
 • overenie zahraničného úradného (deponovaného) podpisu a pečiatky: 14 € (tarifové číslo 74)
  Cestovné pasy (CP)
 • zápis novej adresy do platného CP: bez poplatkov
 • CP s platnosťou 1 rok: 47 € (tarifové číslo 56a + 56h)*
 • CP s platnosťou 3 roky: 57 € (tarifové číslo 56b + 56h)*
 • CP s platnosťou 5 rokov: 76 € (tarifové číslo 56c + 56h)*• CP s platnosťou 10 rokov: 115 € (tarifové číslo 56č + 56h)*
 • odovzdanie CP: 19 € (tarifové číslo 56d + 56h)*
 • odovzdanie európskeho CP: 19 € (tarifové číslo 56e + 56h)*
 • CP pre cudzincov: 64 € (tarifové číslo 58)*
 • ohlásenie o zmiznutí CP: bez poplatkov

* Za vydanie nového CP pri prvom zmiznutí, strate, krádeži alebo poškodení CP z dôvodu neprimeraného zaobchádzania s CP zo strany jeho majiteľa sa platí dvojnásobok hodnoty konzulárneho poplatku. Za vydanie nového CP pri každom ďalšom zmiznutí, strate, krádeži alebo poškodení CP z dôvodu neprimeraného zaobchádzania s CP zo strany jeho majiteľa za posledných päť rokov pred podaním žiadosti sa platí štvornásobok hodnoty konzulárneho poplatku.

OBČIANSKE PREUKAZY (OP)

 • OP s platnosťou 1 rok: 37 € (tarifové číslo 57a + 57f)**
 • OP s platnosťou 3 roky: 44 € (tarifové číslo 57b + 57f)**
 • OP s platnosťou 5 rokov: 60 € (tarifové číslo 57c + 57f)**
 • OP s platnosťou 10 rok: 76 € (tarifové číslo 57č + 57f)**
 • ohlásenie zmiznutia: bez poplatkov

**Za vydanie nového OP pri prvom zmiznutí, strate, krádeži alebo poškodení OP z dôvodu neprimeraného zaobchádzania zo strany jeho majiteľa sa platí dvojnásobok hodnoty konzulárneho poplatku. Za vydanie OP pri každom ďalšom zmiznutí, strate, krádeži alebo poškodení OP z dôvodu neprimeraného zaobchádzania zo strany jeho majteľa za posledných päť rokov pred podaním žiadosti sa platí štvornásobok hodnoty konzulárneho poplatku.