Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzularne zadeve /Izredni dogodki /Korona virus - COVID-19 /

Informacije o korona virusu in s tem povezanimi ukrepi na Slovaškem

(Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.)

Omejeno konzularno poslovanje v času Covid-19:

1) Veleposlaništvo sprejema vloge za potne liste in osebne izkaznice, katerih veljavnost je že potekla ali pa poteče v prihodnjih 3 mesecih. Sprejem vlog je možen izključno po predhodni najavi in ureditvi termina. Plačevanje takse je v času izvajanja tega ukrepa možno izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

2) Veleposlaništvo ponovno izvaja overjanje javnih listin, vendar izključno po pošti in po predhodnem dogovoru ter po predhodnem posredovanju skeniranih listin po elektronski pošti. Vračanje overjenih listin se izvaja po pošti na stroške stranke – kuverto z napisanim naslovom in opremljeno z znamkami morajo stranke posredovati ob vlogi oziroma vnaprej poravnati stroške priporočene pošiljke. Plačevanje takse se v času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilom, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške. Overjanje podpisov na zasebnih listinah se izvaja le v nujnih primerih in po predhodno dogovorjenem terminu.

Konzularne storitve za tujce: veleposlaništvo do nadaljnjega ne sprejema vizumskih vlog in vlog za dovoljenja za bivanje in delo.

VSTOP V DRŽAVO

V skladu z odlokom Urada za javno zdravstvo SK, se 17. februarja ob 6.00 spreminjajo pogoji ob vstopu na ozemlje SK. V nadaljevanju po točkah navajamo nove vstopne pogoje in izjeme od njih. 

Nova uredba določa, da mora vsaka oseba, ki je v zadnjih 14 dneh obiskala izključno države EU, Islandijo, Norveško, Lihtenštajn, Švico, Veliko Britanijo, ob vstopu na Slovaško oditi v obvezno domačo ali državno karanteno. Oseba lahko karanteno zaključi: 

a) ob prejemu negativnega izvida PCR testa (ki ga lahko opravi ne prej kot 8. dan karantene),

b) po 14. dneh, v kolikor nima nobenih simptomov. 

V primeru, da je oseba obiskala drugo državo od zgoraj navedenih, mora ob vstopu na SK prav tako oditi v obvezno karanteno ter opraviti PCR test (karantena brez izvedbe testa PCR v tem primeru ni mogoča).

Za otroke do 10. leta starosti brez simptomov se karantena zaključi istočasno kot karantena osebe, s katero otrok živi v skupnem gospodinjstvu. Enako velja tudi za vse ostale osebe, ki živijo v skupnem  gospodinjstvu. Otroci morajo opraviti test le, če tako določi pristojni Urad za javno zdravstvo ali pediater.

Vsaka oseba, ki prihaja na ozemlje SK, se mora najkasneje po vstopu v državo registrirati na korona.gov.sk/ehranica. Oseba, ki na Slovaško vstopa z letalom, mora izpolniti tudi obrazec na  www.mindop.sk/covid/. Hkrati mora svojo vrnitev najaviti svojemu osebnemu zdravniku (oz. pediatru v primeru otrok). Osebe, ki nimajo na SK osebnega zdravnika, se zglasijo pri zdravniku glede na kraj prebivališča. 

Vse navedene osebe morajo:

a) izpolniti obrazec na https://korona.gov.sk/ehranica/,                                                                                                         

b) na zahtevo policista pokazati ustrezne dokumente,

c) ob vstopu na Slovaško pokazati potrdilo o negativnem HAG testu, ki ni starejši od 48 ur ali negativen PCR test, ki ni starejši od 72 ur,

d) opraviti karanteno doma ali v državnem karantenskem središču, ki traja bodisi 14 dni ali do prejema negativnega PCR testa.

Osebe, katerim ob vstopu na Slovaško ni potrebno oditi v karanteno: 

1) vozniki tovornih vozil, avtobusov, piloti, člani letalskih posadk in drugo letalsko osebje, ladijsko osebje, strojevodje, člani vlakovne posadke in pomožno osebje v železniškem prometu –  omenjene osebe, ki prestopijo mejo SK z drugimi prevoznimi sredstvi zaradi premestitve v kraj, kjer bodo opravljale svoje dejavnosti, ali ob vrnitvi domov, morajo to dejstvo dokazati s potrdilom delodajalca v slovaškem jeziku ALI s potrdilom za mednarodne prevoznike (Green lines - potrdilo Evropske komisije). Pri nalaganju in razkladanju blaga morajo te osebe uporabljati zaščitno opremo, omejiti neposreden stik z osebjem na SK, vozilo pa mora biti opremljeno z gumijastimi rokavicami in razkužilom za redno čiščenje rok; delodajalec zaposlenim v železniškem prometu izda potrdilo, s katerim dokazuje, da je prestop državne meje potreben zaradi zagotavljanja železniškega prevoza, 

2) Vozniki in posadke potniškega, letalskega ali avtobusnega prevoza, ki opravljajo repatriacijske prevoze oseb na ozemlje SK.

3) Vozniki in posadke zdravstvene službe, ki prevažajo bolnika in voznike in posadke, ki prevažajo organe za presaditev, kri in krvne pripravke. Prevoz lahko poteka le s posebnim vozilom, ki ima ločen prostor za bolnike. Osebje mora uporabljati zaščitno opremo in dezinfekcijo za roke. 

4) Osebje pogrebnih služb, ki opravlja mednarodni prevoz posmrtnih ostankov za pokop ali upepelitev. Ob rokovanju s posmrtnimi ostanki morajo uporabljati respirator FFP2 ali FFP3, omejiti kontakt z drugimi osebami in vozilo opremiti z gumijastimi rokavicami in dezinfekcijskim sredstvom.

5) Osebe, ki imajo na SK stalno ali začasno prebivališče in vstopajo ali zapustijo ozemlje SK zaradi nujnega zdravniškega pregleda ali zdravljenja ter njihove bližnje osebe, če njihovo bivanje ne bo preseglo 12 ur. S seboj morajo imeti vabilo zdravnika oz. potrdilo o pregledu. Če bo njihovo bivanje preseglo 12 ur, morajo osebe zaprositi za odobritev Ministrstvo za zdravje na naslovu www.standardnepostupy.sk/. 

6) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK ali Ministrstva za obrambo SK  vstop ali tranzit pripadnikov policijskih sil, ki gredo čez ozemlje SK, z namenom izvajanja nalog, ki izhajajo iz članstva v EU, in pripadnikov oboroženih sil ter zveze Nato.

7) Tranzit državljanov držav članic EU in njihovih družinskih članov ali državljanov tretjih držav z urejenim bivanjem v eni od članic EU v državo EU, kjer imajo prebivališče. Te osebe morajo ozemlje SK prečkati brez ustavljanja (z izjemo nujne oskrbe z gorivom) in ga zapustiti najkasneje v roku 8 ur po vstopu.

8) Po odobritvi Ministrstva za notranje zadeve SK za osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi zahteve sodišča ali organov v kazenskem postopku.

9) Javni uslužbenci in uslužbenci pri opravljanju dela v javnem interesu, katerim je bilo dodeljeno opravljanje nalog na predstavništvu SK v mednarodni organizaciji ali mednarodnem vojaškem predstavništvu zunaj ozemlja SK, ki vstopajo na ozemlje SK med in po koncu napotitve v tujini, ter njihovi družinskimi člani.

10) Osebe, ki uživajo diplomatske privilegije in imuniteto na ozemlju SK.

11) Po odobritvi Ministrstva za zunanje zadeve in evropske zadeve SK za zaposlene v mednarodnih organizacijah, mednarodnih finančnih institucijah in institucijah Evropske unije, ki delo opravljajo na ozemlju SK, in njihovi družinski člani.

12) Poslanci Evropskega parlamenta, izvoljeni v Slovaški republiki, in njihovi družinski člani.

13) Osebe, napotene na veleposlaništvo SK, ki vstopijo na ozemlje SK med in po koncu napotitve v tujino, ter njihovi družinskimi člani.

14) Osebe, ki vstopajo na ozemlje SK na podlagi veljavne sodne odločbe glede izvajanja deljenega skrbništva nad mladoletno osebo ali pravice do stika z mladoletno osebo. Oseba je takoj po vstopu dolžna pokazati pravnomočno sodno odločbo ali sporazum staršev in obvestiti Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino SK (Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine) o nameri vstopa na ozemlje SK iz razloga, navedenega v tej točki. 

15) Po odobritvi Ministrstva za gospodarstvo SK, zaposleni v kritični infrastrukturi na področju energetike in industrije. 

16) Po odobritvi Ministrstva za kmetijstvo in razvoj podeželja SK, osebe, ki opravljajo vzdrževanje kmetijske in gozdarske opreme, posadke kmetijskih in gozdarskih strojev ter njihovo spremstvo.

17) Osebe, ki zagotavljajo prevoz drugih oseb z in na mednarodna letališča na CZ, PL, HU in v AT. Pred prečkanjem meje se morajo te osebe registrirati na www.naletisko.mzv.sk in ob prečkanju meje pokazati pripadniku policije ustrezno potrdilo in letalsko karto osebe. Osebe, ki zagotavljajo tovrsten prevoz, morajo uporabljati ceste le v državah članicah EU brez ustavljanja (z izjemo nujnega črpanja goriva). 

Nov odlok ureja tudi področje zaposlenih v sosednih državah in osebe s prebivališčem na obmejnem ozemlju (do 30 km od meje). Zanje ne velja obveznost 14-dnevne karantene in testiranja 8. dan karantene. Gre za osebe, ki imajo:

1) sklenjeno pogodbo o delu v sosednji državi in osebe, ki imajo prebivališče na obmejnem območju do 30 km od odprtega mejnega prehoda in potujejo v službo na SK/AT, HU, CZ ali PL, morajo ob prehodu meje pokazati potrdilo o negativnem izidu hitrega antigenskega testa ali PCR testa, ki ni starejši od 7 dni in ki ga je izdala ustrezna slovaška ustanova (Ministrstvo za zdravje SK, mobilno mesto za testiranje). Določba velja tudi za družinske člane iz istega gospodinjstva, če skupaj prečkajo mejo.

2) sklenjeno pogodbo o delu v eni od držav EU, Islandije, Norveške, Švice, Lihtenštajna, VB in imajo potrdilo o delu ter osebe, ki imajo prebivališče v navedenih državah in imajo sklenjeno pogodbo o delu na Slovaškem in imajo potrdilo o delu. Določba velja tudi za družinske člane iz istega gospodinjstva, če skupaj prečkajo mejo.

3) na SK stalno ali začasno prebivališče in so državljani ene od članic EU, Islandije, Norveške, Švice, Lihtenštajna, VB in so prebolele Covid -19 pred manj kot tremi meseci ter imajo o tem ustrezno potrdilo, in osebe, cepljene proti covid-19 z dvema odmerkoma ter je od zadnjega odmerka poteklo več kot 14 dni, kar lahko dokažejo z ustreznim potrdilom. Določba velja tudi za družinske člane iz istega gospodinjstva, če skupaj prečkajo mejo.

4) osebe, cepljene proti COVID-19 z drugim odmerkom cepiva, od katerega je minilo najmanj 14 dni, in to dejstvo lahko dokažejo ob vstopu na ozemlje SK.

Osebe iz prejšnjega prvega in drugega odstavka, starejše od deset let, morajo ob vstopu na ozemlje SK imeti možnost dokazati a) potrdilo Ministrstva za zdravje SK z negativnim Ag testom, ki ni starejši od 7 dni,  ali b) potrdilo o negativnem rezultatu testa Ag, ki ga je izdalo mobilno odvzemno mesto ali odvzemno mesto v ustanovah za socialne storitve na ozemlju SK, ki ni starejši od 7 dni, ali c) potrdilo o negativnem rezultatu Ag testa antigena za bolezen COVID-19, ki ni starejši od 7 dni, ali negativnega rezultata testa RT-PCR za bolezen COVID-19, ki ni starejši od 7 dni .

Med izjeme spadajo tudi:

1) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na Slovaškem, ki obiskujejo ali se udeležujejo sprejemnih izpitov v eni od šol (vrtec, osnovna, srednja, visoka, univerza) na CZ, HU, PL in v AT in ob prečkanju meje pokažejo dokaz o šolanju (potrdilo šole), 

2) osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem na  CZ, HU, PL in v AT, ki obiskujejo eno od šol na Slovaškem. Mejo je mogoče prečkati le z ustreznim dokazilom (potrdilo šole)

3) Osebe, ki imajo začasno ali stalno prebivališče na Slovaškem in imajo 

a) status učenca OŠ, dijaka ali študenta dnevnega študija univerze,

b) se udeležujejo športnega treninga kot redni člani športnega kluba na CZ, HU, PL in v AT,

c) še niso dopolnili 26 let,

d) imajo o vsem tem ustrezno dokazilo.

4) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju sosednje države in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

5) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v eni od sosednjih držav in nudijo nujno potrebno zdravstveno oskrbo za bližnjega družinskega člana na ozemlju sosednje države in ob prečkanju meje predložijo ustrezno zdravniško potrdilo in častno izjavo o sorodstvu v slovaškem jeziku.

6) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na CZ, HU, PL in v AT in obdelujejo zemljišče na Slovaškem do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo. 

7) Osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče na Slovaškem in obdelujejo zemljišče na CZ, HU, PL in v AT do 10 km od državne meje in ob prečkanju meje predložijo ustrezno potrdilo.

8) Osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK s CZ, HU, PL in iz AT na ozemlje Slovaške:

a) opravljajo na Slovaškem delo na področju umetnosti (TV oddaje, AV dela), novinarji napoteni na Slovaško, ali umetniki sodelujoči na gledaliških, glasbenih predstavah, sodelujoči na arheoloških raziskavah, v muzejih, arhivih in podobnih ustanovah o čemer ob prečkanju meje predložijo ustrezni dokazilo.

b) člani športih ekip, sodniki, ki se udeležujejo naslednjih športnih tekem:

- TIPOS extraliga (hokej - moški, FORTUNA Liga (nogomet - moški), SLOVNAFT Handball Extraliga (rokomet - moški), Extraliga moški (odbojka), Extraliga ženske (odbojka), Slovaška košarkaška liga (moški), Extraliga ženske (košarka) ali MOL Liga (rokomet - ženske) o čemer preložijo ustrezno dokazilo;

- športniki, ki se udeležujejo mednarodnih tekem, ki jih organizira mednarodna federacija in o čemer predložijo ustrezno dokazilo.

Te osebe morajo predložiti potrdilo Ministrstva za zdravje SK z negativnim antigenskim testom ali PCR, ki ni starejši od 7 dni.

c) osebe, ki vstopajo ali se vračajo na ozemlje SK in izpolnjujejo naslednje pogoje:

- so reprezentanti SK na podlagi certifikata Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport SK vključno z dekretom olimpijskih ali paraolimpijskih iger v Tokiu, ki vstopajo na Slovaško zaradi priprave na mednarodno tekmovanje;

- člani športnih ekip in sodniki, ki se udeležujejo mednarodnega športnega dogodka, ki ga je odobril urad za javno zdravstvo s podporo Ministrstva za šolstvo, znanost, raziskave in šport, pri čemer tak dogodek lahko traja največ 48 ur oziroma 4 dni;

- športniki in člani podpornih ekip, ki se bodo udeležili priprave v Karantenskem vadbenem središču X Bionic v Šamorínu ali

- novinarji, ki se udeležujejo na enem od navedenih športnih dogodkov.

Vse osebe morajo preložiti ustrezno dovoljenje oziroma potrdilo. Ob tem morajo ob vstopu na Slovaško predložiti negativni antigenski test, ki ne bo starejši od 48 ur ali PCR , ki ne bo starejši od 72 ur. 

Poostren nadzor naj bi trajal vsaj do konca februarja.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

MEJNI PREHODI IN PROMET

Vsi mejni prehodi z Avstrijo, Češko, Poljsko in Madžarsko so odprti. Nadzori na notranjih mejah Slovaške republike z navedenimi državami so od 17. februarja poostreni.

Odprti mejni prehodi (na kopnem) z Madžarsko:
Rajka – Rusovce (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Rajka - Čunovo (star mejni prehod od 06:00-08:00 a 15:00-17:00)
Medveďov – Vámosszabadi (osebni tovorni promet v obeh smeri)
Komárno – Komárom (osebni promet v obeh smeri)
Komárno - Komárom: Monoštorský most (osebni in tovorni promet, tranzit)
Komárom prístav (mednarodni osebni in tovorni promet)
Štúrovo – Esztergom (osebni promet v obeh smeri)
Štúrovo – Esztergom – rečni mejni prehod (tovorni promet v obeh smeri, splav)
Salka – Letkés (osebni promet v obeh smeri) - med 5:00 in 20:00 uro
Šahy – Parassapuszta (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat (osebni promet v obeh smeri)
Rároš – Nógrádszakál/Ráróspuszta (osebni promet v obeh smeri) - med 5:00 - 20:00 uro
Šiatorská Bukovinka –  Somoskőújfalu (osebni in tovorni promet v obeh smeri)
Kráľ – Bánréve (osebni in tovorni promet v obeh smeri)
Hosťovce – Tornanádaska (osebni in tovorni promet v obeh smeri) - med 6:00 - 18:00 uro
Milhosť – Tornyosnémeti – avtocesta (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Milhosť – Tornyosnémeti (mednarodni osebni in tovorni promet, tranzit)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely miestna cesta (osebni promet v obeh smeri) - med 6:00 - 18:00 uro  
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely  (osebni in tovorni promet)

Odprti meji prehodi z Ukrajino:
Vyšné Nemecké – Užgorod (7:00 – 19:00)
Ubľa – Malyj Bereznyj (za tovorna vozila težje do 7,5 t z namenom tranzita in popotnike z izjemami)

 

**Zračne meje

Od 07. 09. 2020 00:01 so omogočeni mednarodni civilni leti.

Od 15. junija sta za potniški promet ponovno odprti letališči v Bratislavi in Košicah, ostala letališča pa so za potniški promet še vedno zaprta (izjema so zasebni in izredni repatriacijski leti; tovorni in humanitarni leti so dovoljeni).

Ladijski promet 

Od 5. junija 2020 je ponovno dovoljen notranji in mednarodni ladijski potniški promet brez omejitev (tovorni ladijski promet je bil dovoljen že pred tem).

Avtobusni in železniški promet ter taksi prevozi

Mednarodni avtobusni in železniški potniški promet s Češko, Avstrijo in Poljsko obratuje.
Mednarodni avtobusni promet z Madžarsko je od 1. septembra začasno ustavljen.

Od 6. maja dalje lahko taksiji ponovno prevažajo potnike.
 
KLJUČNI UKREPI

Od 1. oktobra 2020 je na Slovaškem ponovno uvedeno izredno stanje. 
 
Nošenje mask oz. obraznih rut/šalov je obvezno v na zunanjih javnih površinah v mestnih središčih in ulicah in v javnih notranjih prostorih, razen za naslednje kategorije oseb:

 • otroci do 6. leta starosti;
 • ljudje s hudimi motnjami avtističnega spektra;
 • vozniki javnega prevoza, ki so sami v zaprti kabini, ločeni od drugih prostorov, namenjenih prevozu oseb, učnega osebja ali strokovnega osebja (npr. učiteljev pomočnik ali posebni pedagog) kot del izobraževalnega procesa;
 • otroci v notranjosti vrtca in jasli;
 • osebe, ki se ukvarjajo s športom;
 • osebe, ki se fotografirajo za čas, potreben za izvedbo postopka fotografiranja;
 • nevesta in ženin na poroki;
 • otroci, ki se udeležujejo prvega svetega obhajila;
 • izvajalci snemanja avdiovizualnega dela ali v produkciji programa in izvajalci v uprizoritvi umetniškega dela;
 • udeleženci rehabilitacijskih programov za otroke in mlade, vključno z osebjem;

Maske niso zahtevane v gozdovih in drugih naravnih okoljih, če ste z drugimi, ki živijo v istem gospodinjstvu ali lahko vzdržujete pet metrov oddaljenosti od tujih oseb.

Dodatni ukrepi:

 • prepoved izmenjav obiskov med gospodinjstvi (izjema dveh gospodinjstev ostaja v veljavi);
 • zaprtje cerkva za javnost;
 • omejitev delovanja hotelov (trenutni gostje lahko bivajo do izteka rezerviranega termina; podaljševanje ni mogoče; sprejemanje novih gostov prepovedano);
 • prepoved uživanja hrane pred lokali/kioski (dovoljen take-away);
 • gibanje v naravi se omejuje na občino;
 • uvaja se delo na domu (z izjemo tistih, katerim to odobri/odredi delodajalec).

Izjeme:

 • pot v službo in izvajanje poslovnih in podobnih dejavnosti, če jih ni mogoče opravljati od doma;
 • nakup in zagotavljanje nujnih življenjskih potrebščin (hrane, zdravil, medicinskih pripomočkov, drogerijskih izdelkov, krme in drugih potrebščin za živali, goriva, zagotavljanja varstva otrok, zagotavljanja skrbi za domače živali) v najbližji trgovini oz. obratu;
 • pošta, prevzem spletno naročenega blaga, čistilnice za tekstil, optike, banke, zavarovalnice, servisi koles in motornih vozil;
 • nujna oz. načrtovana zdravstvena oskrba, preventivni pregled vključno s spremljajočo osebo;
 • pot na izvedbo PCR oz. Ag testa;
 • pogreb, poroka, krst;
 • skrb za bližnjo osebo, ki je odvisna od take skrbe;
 • sprehod s psom do 1 km od prebivališča in skrb za živino;
 • vrnitev domov z obiska drugega gospodinjstva (v okviru druženja v mehurčku najbližjih oz. največ dveh gospodinjstev);
 • pot v tujino;
 • gibanje v naravi, individualni športi v okviru občine;
 • pot otrok k staršem vključno s spremljajočo osebo;
 • pot domov iz počitniške hiške;
 • pot otroka v vrtec oz. osnovno šolo (prva stopnja);
 • brezdomci napoteni v domove za socialne storitve.


Informacije o koronavirusu na Slovaškem so na voljo na novi spletni strani www.korona.gov.sk.

Zainteresirani lahko svoja vprašanja/poizvedbe pošljejo tudi na e-poštni naslov: novykoronavirus(at)uvzsr.sk oz. na: koronachcemvediet(at)vlada.gov.sk.

Praktične informacije in kontaktne podatke regionalnih organov za javno zdravje na Slovaškem najdete tukaj
 
Sosednje države: informacije o ukrepih držav, ki mejijo s Slovaško, so na voljo na spletnih straneh veleposlaništev RS v Pragi, v Budimpešti, na Dunaju, v Varšavi in v Kijevu.

Informacije o prehajanju državne meje Republike Slovenije med epidemijo zaradi koronavirusa so na voljo tukaj.

Posodobljeno: 16. februar 2021