Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Verejné listiny, oslobodené od legalizácie a overovania s apostilou /

Informácie o toku určitých verejných listín medzi členskými krajinami

V súlade s nariadením EU, ktoré podporuje voľný pohyb občanov, sú určité verejné listiny a ich overené kópie od 16. februára 2019 v EU oslobodené od legalizácie a overovania listiny s apostilou. Pre niektoré z týchto listín (nižšie hrubým písmom) sa môže vyžadovať aj viacjazyčný štandardný formulár, s cieľom vyhnúť sa prekladu, v každom prípade však treba akceptovať úradný preklad, ktorý bol pripravený v akejkoľvek členskej krajine EÚ.


Oslobodenie od legalizácie a overenia s apostilou sa vzťahuje iba na listiny a ich overené kópie, ktoré vydajú verejné orgány členského štátu a sú predložené verejným orgánom iného členského štátu, a to:

- listiny, ktoré vydajú súdy alebo súdni úradníci;
- správne dokumenty,
- notárske listiny,
- úradné vyhlásenia na súkromných dokumentoch;
- diplomatické a konzulárne listiny.

Okrem toho sa oslobodenie vzťahuje iba na listiny, ktoré potvrdzujú jednu alebo viac skutočností, ktoré sú uvedené nižšie. Na listiny označené hrubým písmom je k dispozícií viacjazyčný formulár. Potrebné je upozorniť, že všetky štandardné formuláre nie sú k dispozícii vo všetkých členských krajinách.

narodenie
úmrtie
potvrdenie, že osoba je nažive
- meno
manželský zväzok, spĺňanie podmienok na uzavretie manželského zväzku a rodinný stav
- rozvod, ukončenie partnerského zväzku, zrušenie manželského vzťahu;
registrované partnerstvo, ukončenie partnerského zväzku, zrušenie registrovaného partnerstva,
- rodičovstvo alebo adopcia;
trvalý pobyt a/alebo pobyt
- občianstvo
bezúhonnosť
- kandidatúra alebo hlasovanie na voľbách do Európskeho parlamentu alebo vo voľbách v inej členskej krajine.

Viacjazyčný štandardný formulár sa môže používať iba v inej členskej krajine, predložiť ho treba spolu s verejnou listinou, ku ktorej je priložený.

Keď členská krajina povoľuje predloženie overenej kópie verejnej listiny namiesto originálu, musia orgány tejto členskej krajiny akceptovať aj overenú kópiu vydanú v členskej krajine, kde bola verejná listina vydaná.

Viac informácií o nariadení a viacjazyčných štandardných formulároch je k dispozícii na európskom portáli e-spravodlivosť:
https://e-justice.europa.eu/content_public_documents-561-sk.do