Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Dodatočný zápis narodenia a prihlásenie štátneho občianstva /

DODATOČNÝ ZÁPIS NARODENIA A PRIHLÁSENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA

Právny základ: Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, č. 24/2007 zo dňa 20. 3. 2007 a č. 40/17 zo dňa 20.7.2017)


Dieťa narodené v zahraničí, ktorého jeden z rodičov je v čase jeho narodenia občanom Slovinskej republiky a druhý je cudzinec, nadobúda štátne občianstvo Slovinskej republiky narodením, ak je prihlásený ako občan Slovinskej republiky do dovŕšenia 18. roku veku alebo sa do 18. roku veku trvalo presťahuje do Slovinskej republiky s rodičom, ktorý je občanom Slovinskej republiky.


Dieťa môže byť vyhlásené za občana Slovinskej republiky v prípade, že ho zahlási jeden z rodičov, ktorý je občanom Slovinskej republiky, alebo opatrovník, občan Slovinskej republiky, so súhlasom centra sociálnej práce, ak je dieťa v opatrovníctve.


Na získanie štátneho občianstva Slovinskej republiky sa vyžaduje aj súhlas dieťaťa, ak je dieťa staršie ako 14 rokov.

Štátnu príslušnosť Slovinskej republiky získava aj osoba narodená v zahraničí staršia ako 18 rokov, ktorá do 36 rokov veku predloží vyhlásenie, že sa registruje ako občan Slovinskej republiky a:

 • jeden z rodičov žiadateľa od jeho narodenia až do vyhlásenia žiadateľa je občanom Slovinskej republiky alebo bol občanom Slovinskej republiky až do svojej smrti, ak zomrel pred uvedeným vyhlásením, a 
 • že osobe po dosiahnutí veku 18 rokov nezanikol nárok na štátnu príslušnosť Slovinskej republiky na základe vzdania sa alebo odobratia.

Na zápis narodenia a prihlásenie štátnej príslušnosti je potrebné priložiť nasledujúce dokumenty: 

 • rodný list dieťaťa vydaný v krajine narodenia, 
 • cestovný pas otca/matky (ak sa narodili v zahraničí),
 • záznam o uznaní otcovstva, ak rodičia nie sú zosobášení, 
 • výpis z registra manželstiev rodičov, ak sa manželstvo uzavrelo v zahraničí a manželstvo v Slovinsku ešte nebolo zaevidované.

POZNÁMKA: Slovinsko a Slovensko sú pokračovateľmi Zmluvy medzi SFRJ a ČSSR o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach. Podľa článku 15 uvedenej zmluvy „dokumenty, ktoré vydal alebo overil príslušný orgán jedného zmluvného štátu a ktoré majú úradnú pečiatku a podpis, sa môžu použiť na území druhého zmluvného štátu bez ďalšieho osvedčenia. To platí aj pre prepisy alebo preklady dokumentov potvrdené príslušným orgánom. Upozorňujeme, že dokumenty určené na použitie v inej krajine musia byť preložené súdnym prekladateľom.


Dodatočný zápis matričných údajov je oslobodený od poplatkov. Poplatok za podanie žiadosti o prihlásenie občianstva (jeden z rodičov je občanom Slovinskej republiky) je 13 EUR.

Formuláre:

a) ak sú obaja rodičia občanmi Slovinskej republiky: formulár
b) ak je jeden z rodičov občanom Slovinskej republiky: formulár
c) ak je jeden z rodičov občanom Slovinskej republiky a dieťa je vo veku od 14 do 17 rokov vrátane: formulár
č) ak je aspoň jeden z rodičov občanom Slovinskej republiky a osoba vo veku od 18 do 36 rokov: formulár

Súhlas druhého rodiča s prihlásením pobytu dieťaťa
13. augusta 2017 nadobudol účinnosť nový Zákon o registrácii pobytu (Uradni list Republike Slovenije št. 52/2016), ktorý stanovuje, že pri registrácii pobytu dieťaťa je potrebný súhlas druhého rodiča, ak sa dieťa prihlási na adrese, ktorá nie je rovnaká ako adresa oboch rodičov.


Súhlas s registráciou pobytu dieťaťa sa nevyžaduje okrem iného, ak:

 • pobyt dieťaťa zaregistruje rodič, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti a výchovy (rozhodnutie príslušného súdu); 
 • bydlisko dieťaťa sa určuje dohodou o zverení do výchovy a starostlivosti o spoločné deti alebo rozhodnutím príslušného súdu; 
 • miesto pobytu rodiča nie je známe; 
 • rodič bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo rodičovských práv; 
 • je pozastavený výkon rodičovských práv.