Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Občiansky preukaz /

ŽIADOSŤ O OBČIANSKY PREUKAZ

Právny základ: Zákon o preukaze totožnosti (Uradni list št. 35 zo dňa 13. 5. 2011)

Slovinskí občania, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v zahraničí, môžu požiadať o nový občiansky preukaz na našom veľvyslanectve. Žiadosť musia podať osobne, pretože v rámci konania sa zisťuje ich totožnosť, zhoda tváre s priloženou fotografiou, žiadosť musí byť vlastnoručne podpísaná. Pri podávaní žiadosti musíte preukázať svoju totožnosť starým preukazom totožnosti, môžete však použiť aj iný identifikačný doklad (pas, vodičský preukaz alebo iný verejný doklad vydaný štátnym orgánom a doplnený fotografiou). K žiadosti musí byť priložená jedna fotografia s rozmermi 3,5 x 4,5 cm, ktorá musí obsahovať skutočnú tvár žiadateľa.


Žiadosť o vydanie OP pre dieťa môže podať jeho zákonný zástupca, ktorý musí preukázať svoju totožnosť platným identifikačným dokladom (občiansky preukaz, cestovný pas alebo iná verejná listina). K žiadosti musí byť priložená fotografia dieťaťa vo veľkosti 3,5 x 4,5 cm, ktorá musí zobrazovať jeho skutočnú tvár.
Dieťa, ktoré je staršie ako 8 rokov a spravidla sa už vie podpísať, musí byť v čase podania žiadosti prítomné, aby sa mohlo podpísať a aby sa overila jeho totožnosť.

Pre vydanie nového OP je potrebné predložiť:

  • biometrickú fotografiu (prosíme Vás, aby ste si prečítali špecifikácie); 
  • starý OP (ak ho ešte nemáte, potom platný verejný dokument s fotografiou alebo iný doklad totožnosti, napr. rodný list); 
  • žiadosť o vydanie nového OP (vyplníte ju na veľvyslanectve).

Platnosť OP:

  • OP pre osoby nad 70 rokov veku bez dátumu platnosti,
  • 10 rokov pre osoby od 18 do 70 rokov veku,
  • 5 rokov pre osoby od 3 do 18 rokov veku,
  • 3 roky pre deti do 3 rokov veku.

Poplatky: 

  • deti do 3 rokov veku: 44 €* (výdavky na vydanie OP: 38 € + žiadosť: 6 €),
  • deti od 3 do 18 rokov veku: 60 €* (výdavky na vydanie OP: 54 € + žiadosť: 6 €),
  • dospelí: 76 €* (výdavky na vydanie OP: 70 € + žiadosť: 6 €).

* Za vydanie nového OP v prípade prvého zmiznutia, straty, odcudzenia alebo poškodenia z dôvodu neprimeraného zaobchádzania s OP zo strany jeho majiteľa sa platí dvojnásobok hodnoty poplatku. Za vydanie OP z dôvodu každého ďalšieho zmiznutia, straty, odcudzenia alebo poškodenia OP z dôvodu neprimeraného zaobchádzania s OP zo strany jeho majiteľa v období 5 rokov pred podaním žiadosti sa platí štvornásobok hodnoty poplatku.

 

Kam môžete cestovať s občianskym preukazom
S platným OP môžete cestovať do nasledujúcich krajín: Albánsko, Rakúsko, Andorra, Belgicko, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Českáj republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Írsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Maďarsko, Macedónsko, Malta, Nemecko, Holandska, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunska, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo.
Odporúčame vám pred cestou skontrolovať webovú stránku ministerstva zahraničných vecí, kde sú okrem iného zverejnené informácie o podmienkach vstupu do jednotlivých krajín.

 

Strata, zmiznutie alebo krádež OP
Ak osobe chýba OP, ho stratí alebo dôjde k jeho odcudzeniu v Slovinskej republike, je osoba povinná oznámiť to do 8 dní ktorémukoľvek správnemu orgánu v Slovinskej republiky. Ak sa to stane v zahraničí, osoba je povinná to oznámiť do 8 dní od príchodu do Slovinskej republiky alebo do 30 dní od zmiznutia OP na diplomatickom predstaviteľstve alebo konzuláte Slovinskej republiky v zahraničí.


Slovinski občan s platným digitálnym kvalifikovaným certifikátom môže tiež nahlásiť zmiznutie OP prostredníctvom portálu e-uprava a je povinný uviesť skutočné okolnosti zmiznutia. Po prijatí elektronického oznámenia v záznamoch OP zmení príslušný orgán stav platného OP na neplatný. V prípade pochybností alebo potreby ďalšieho objasnenia okolností zmiznutia môže príslušný orgán občana pozvať na vypočutie týkajúce sa okolností zmiznutia OP.

Zákon o OP stanovuje, že fyzická osoba, ktorá neoznámi chýbajúci OP alebo to neurobí v lehote stanovenej zákonom, bude potrestaná za priestupok pokutou vo výške od 125 do 400 €. Pokuta od 400 do 830 € sa uloží aj tej fyzickej osobe, ktorá v oznámení o nezvestnom OP uvedie nepravdivé informácie.