Veleposlaništvo RS Bratislava /O veľvyslanectve /Veľvyslanec /Prejav veľvyslanca /

Prejav veľvyslanca

Vážené návštevníčky a návštevníci internetových stránok Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave,

bilaterálne vzťahy medzi Slovinskou a Slovenskou republikou sú tradične veľmi dobré, priateľské a bez otvorených otázok. Politický dialóg medzi krajinami je intenzívny a pravidelný na všetkých úrovniach, čo je vynikajúci základ pre ďalšie posilňovanie spolupráce, najmä v oblasti hospodárstva, turizmu, vzdelávania a kultúry. Krajiny majú podobné zahraničnopolitické priority a ciele. Úspešne spolupracujú na multilaterálnej úrovni, v rámci EU a NATO, kde často obhajujú podobné pohľady a stanoviská, čo platí aj pre oblasť regionálnej spolupráce.

Hospodárska spolupráca medzi krajinami je na vysokej úrovni a z roka na rok sa posilňuje. Slovensko je dôležitým partnerom Slovinskej republiky v oblasti zahraničného obchodu. V obchodnej výmene so Slovenskom prevládajú najmä priemyselné výrobky, zatiaľ čo podiel poľnohospodárskych výrobkov je v podstate zanedbateľný. Najväčší podiel obchodnej výmeny medzi krajinami predstavuje automobilový priemysel. V oblasti hospodárstva majú Slovensko a Slovinsko podpísané všetky dôležité dohody, medzi inými aj Dohodu o vzájomnej ochrane a podpore investícií a Dohodu o vedecko-technickej spolupráci.

Počas svetovej hospodárskej krízy je obzvlášť dôležité, aby si krajiny, ktoré sú si podobné a medzi sebou porovnateľné, vymieňali vzájomné skúsenosti. Už v minulosti sa ako veľmi úspešná a užitočná ukázala spolupráca Slovenska a Slovinska na jednotlivých konkrétnych projektoch, akými boli vstup do Schengenského priestoru a odovzdanie slovinských skúseností pri zavádzaní eura. Veľvyslanectvo preto osobitnú pozornosť venuje možnostiam väčšej vzájomnej spolupráce medzi krajinami na úrovni expertov v oblastiach, kde je o spoluprácu takého druhu prejavený vzájomný záujem.

Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v Bratislave sa usiluje o ďalšie prehlbovanie existujúcej bilaterálnej spolupráce medzi Slovenskou a Slovinskou republikou vo všetkých oblastiach, kde spolupráca už prebieha, a o hľadanie príležitostí pre rozvoj bilaterálnych vzťahov v oblastiach, kde je spoluprácu potrebné ešte len začať.

Práve preto budeme na internetových stránkach, na ktorých sa nachádzate, uverejňovať správy, ktoré by mohli byť zaujímavé pre všetkých, ktorí chcete navštíviť Slovinsko alebo planujete cestu na Slovensko. Vynasnažíme sa, aby tieto internetové stránky boli zaujímavé predovšetkým pre tých, ktorí so Slovenskom/Slovinskom už obchodne spolupracujete alebo plánujete spolupracovať.

S pozdravom,

Gregor Kozovinc
veľvyslanec