Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Vstup a trvaly pobyt v Slovinskej Republike /

Vstup a trvaly pobyt v Slovinskej Republike

OBČANIA EHP A ŠVAJČIARSKA

Občania inej krajiny EHP (občania EHP sú občanmi členských štátov EÚ, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska) alebo obyvatelia Švajčiarska môžu do Slovinskej republiky vstúpiť s platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom a nepotrebujú povolenie na vstup (vízum) alebo povolenie na pobyt. To platí bez ohľadu na účel, za ktorým vstupujú do Slovinskej republiky a chcú v nej zotrvať (aj keď chcú do Slovinskej republiky vstúpiť kvôli zamestnaniu, štúdiu, podnikaniu, sťahovaniu atď.).

Vstup a pobyt občanov EHP alebo občanov Švajčiarska a ich rodinných príslušníkov
Prvé tri mesiace po vstupe môžu občania uvedených krajín zotrvávať na území Slovinskej republiky bez povolenia na pobyt, dlhší pobyt je však potrebné pred uplynutím trojmesačnej lehoty, prihlásiť na príslušnom miestnom úrade (upravna enota), na území ktorej žiadateľ býva, t.j. podať žiadosť o vydanie povolenia na pobyt. O vydanie povolenia na pobyt je možné požiadať aj hneď po vstupe do Slovinskej republiky.


Potvrdenie o prihlásení pobytu
Potvrdenie je možné požiadať hneď po vstupe do Slovinskej republiky, najneskôr však pred uplynutím povoleného trojmesačného pobytu. Žiadosť o vydanie potvrdenia je potrebné podať na miestnom úrade (upravna enota), na území ktorej občan EHP alebo Švajčiarska býva. Potvrdenie o prihlásenie pobytu získa, ak má občan EHP alebo Švajčiarska platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas, bez ohľadu na účel respektíve dôvod na pobyt. Potrebuje:

 • zamestnanie a práca – potvrdenie zamestnávateľa, že občana EHP a Švajčiarska zamestná, respektíve dôkaz o zamestnaní resp. výkone práce, keď je občan EHP alebo Švajčiarska už zamestnaný a vykonáva prácu, 
 • živnostník – živnostenský list alebo podobný dokument, dokazujúci výkon práce; 
 • štúdium alebo iné formy vzdelávania – dôkaz o prijatí na štúdium alebo inú formu vzdelávania, dostatok finančných prostriedkov na život (pri zisťovaní sa zohľadňujú osobné pomery občana EHP alebo Švajčiarska, pričom tieto prostriedky nemôžu byť na mesačnej úrovni nižšie ako miera prostriedkov, stanovená na získanie práv na finančnú sociálnu pomoc v súlade so zákonom, ktorý upravuje sociálne zabezpečenie, a primerané zdravotné poistenie. Ako dôkaz o dostatku prostriedkov postačuje vyhlásenie študenta; 
 • zlúčenie rodiny a iné dôvody – dostatok finančných prostriedkov na život (pri zisťovaní sa zohľadňujú osobné pomery občana EHP alebo Švajčiarska a jeho rodinného príslušníka, pričom tieto prostriedky nemôžu byť na mesačnej úrovni nižšie ako miera prostriedkov, stanovená na získanie nároku na finančnú sociálnu pomoc v súlade so zákonom, ktorý upravuje sociálne zabezpečenie), a primerané zdravotné poistenie.

Ak občan EHP alebo Švajčiarska spĺňa podmienky na vydanie potvrdenia o prihlásení pobytu, potvrdenie sa vydá s platnosťou na päť rokov respektíve na obdobie plánovaného pobytu v Slovinskej republike, ak je tento kratší. Potvrdenie o prihlásení pobytu je možné na žiadosť občana EHP alebo Švajčiarska obnoviť za rovnakých podmienok, aké platia na jeho vydanie.

Povolenie na trvalý pobyt

Po päťročnom nepretržitom legálnom pobyte na základe potvrdenia o prihlásení pobytu, potvrdenia o podanej žiadosti na vydanie respektíve obnovenie potvrdenia o prihlásení pobytu alebo platného občianskeho preukazu respektíve platného cestovného pasu, pokiaľ neexistuje odôvodnené podozrenie, že by pobyt občana EHP alebo Švajčiarska v Slovinskej republike predstavoval vážne a skutočné ohrozenie verejného poriadku, bezpečnosti alebo medzinárodných vzťahov Slovinskej republiky, môže občan EHP a Švajčiarska získať povolenie na trvalý pobyt v Slovinskej republike s neobmedzenou časovou platnosťou. Za žiadosti a vydanie povolenia na trvalý pobyt zodpovedá príslušný miestny úrad (upravna enota), na území ktorej prebýva občan EHP alebo Švajčiarska.

Zlučovanie rodiny

Rodinní príslušníci občana EHP alebo Švajčiarska a rodinní príslušníci slovinského občana (ďalej: rodinný člen) sú buď občanmi inej krajiny EHP alebo Švajčiarska alebo sú občanmi tretích krajín – na nich sa vzťahuje zvýhodnená úprava ich vstupu do Slovinskej republiky a pobytu v nej v porovnaní s inými občanmi tretích krajín.

Rodinný príslušník, ktorý nie je občanom členského štátu EHP alebo Švajčiarska, môže kvôli zlúčeniu rodiny s občanom krajiny EHP (teda aj vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska na územie Slovinskej republiky vstúpiť s platným cestovným pasom, v ktorom je vízum, ktoré vydá príslušný úrad Slovinskej republiky alebo iná zmluvná krajina Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14.5.1985, s výnimkou občana krajiny, ktorý na vstup do Slovinskej republiky vízum nepotrebuje, alebo má platný cestovný pas a povolenie na pobyt, ktorý vydala zmluvná krajina Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14.5.1985. S platným občianskym preukazom vstúpi na územie Slovinskej republiky občan štátu, na ktorý sa vzťahuje dohoda o vstupe aj s inými dokumentmi.

Rodinný príslušník, ktorý do Slovinskej republiky vstúpi na základe platného občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo cestovného pasu a povolenia na pobyt, alebo cestovného pasu a víz na vstup, môže na území Slovinskej republiky (ak to umožňuje  platnosť víz alebo povolenia na pobyt) bez slovinského povolenia na pobyt zotrvať tri mesiace odo dňa vstupu do krajiny. Rodinnými príslušníkmi sú: 

 • manžel/ka lebo registrovaný partner;
 • potomkovia do dovŕšeného 21. roku;
 • potomkovia manžela/ky, registrovaného partnera, s ktorým občan EHP (a teda vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska žije dlhodobo, do dovŕšeného 21. roku;
 • potomkovia nad 21 rokov a predkovia, voči ktorým má občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska vyživovaciu povinnosť;
 • potomkovia nad 21 rokov a predkovia manžela/ky, registrovaného partnera alebo partnera, s ktorým občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) a Švajčiarska žije dlhodobo, voči ktorým má manžel/ka, registrovaný partner alebo partner, s ktorým občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska žije dlhodobo, podľa zákona štátu, ktorého je občanom vyživovaciu povinnosť, ktorú aj skutočne realizuje;
 • predkovia občana EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska do dovŕšenia ich 21. roku

Za rodinného príslušníka sa považuje aj iná osoba, ktorá ako člen domácnosti v inej členskej krajiny Európskej únie žila s občanom EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska alebo má voči nej občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska podľa zákona krajiny, ktorej občanom je, vyživovaciu povinnosť alebo ju vyživuje  ako aj osoba, o ktorú sa občan  EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska kvôli jej zdravotnému stravu stará osobne, a partner, s ktorým  občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska žije dlhodobo.

Vydanie povolenia na prechodný pobyt pre rodinných príslušníkov

Ak rodinný príslušník, ktorý nie je občanom EHP alebo Švajčiarska, chce kvôli zlúčeniu rodiny s občanom EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska zotrvať na území Slovinskej republiky dlhšie, musí pred uplynutím povoleného pobytu na miestnom úrade (upravna enota), v mieste, kde sa zdržuje, požiadať o vydanie povolenia na prechodný pobyt pre rodinného príslušníka. Žiadosť o vydanie povolenia môže podať sám respektíve ju podá jeho zákonný zástupca, môže ju podať občan EHP (vrátane občana Slovinskej republiky) alebo Švajčiarska, s ktorým sa zlučuje.

Povolenie na prechodný pobyt sa rodinnému príslušníkovi, ktorý je občanom tretej krajiny, môže vydať pod podmienkou, ak:


je rodinným príslušníkom občana EHP alebo Švajčiarska, ktorý sa v Slovinskej republike zdržiava na základe vydaného potvrdenia o prihlásení pobytu alebo povolenia na trvalý pobyt, alebo občana Slovinskej republiky, ktorý je v Slovinskej republike prihlásený na pobyt; 

 • má platný občiansky preukaz alebo platný cestovný pas;
 • má zabezpečený dostatok prostriedkov na pobyt. Pri zisťovaní sa zohľadňujú osobné pomery rodinného príslušníka a občana EHP alebo Švajčiarska alebo občana Slovinskej republiky, pričom prostriedky nemôžu byť nižšie ako úroveň, stanovená na získanie nároku na sociálne zabezpečenie v súlade so zákonom, ktorý upravuje príjmy od sociálneho zabezpečenia;
 • má primerané zdravotné poistenie, ktoré kryje aspoň nevyhnutné zdravotné služby v Slovinskej republike;
 • do Slovinskej republiky vstúpil v súlade s ustanoveniami Zákona o cudzincoch;
 • nezistí sa, že bol manželský zväzok alebo registrované partnerstvo uzavreté výlučne za účelom získania povolenia na pobyt;
 • nie sú dôvody na zamietnutie vydania povolenia kvôli vážnej alebo skutočnej hrozby pre verejný poriadok, bezpečnosť alebo medzinárodné vzťahy Slovinskej republiky alebo podozrenie, že jeho pobyt v krajine bude spojený s vykonávaním  teroristických  alebo iných násilných činov, nelegálnymi informačnými službami, výrobou drog a obchodovaním s nimi alebo vykonávaním iných trestných činov, alebo ak sa v procese vydania prvého povolenia zistí, že je nakazený infekčnou chorobou s možnosťou epidémie, uvedenej v medzinárodných zdravotných pravidlách Svetovej zdravotníckej organizácie respektíve infekčnou chorobou, ktorá by mohla ohroziť zdravie ľudí a na ktorú je, v súlade so zákonom, ktorý upravuje infekčné choroby, treba prijať predpísané opatrenia; alebo ak sa zistí, že v Slovinskej republike koná v protiklade s predpismi, ktoré upravujú pracovné vzťahy, zamestnanie a prácu, alebo v protiklade s predpismi o zabraňovaní práce na čierno;
 • plnoletý člen predloží úradne overený výpis z registra trestov.

Povolenie na prechodný pobyt sa rodinnému príslušníkovi občanovi členského štátu EHP alebo Švajčiarska vydá s rovnakou platnosťou, ako je už vydané potvrdenie o prihlásení pobytu občanovi EHP alebo Švajčiarska; rodinnému príslušníkovi občana Slovinskej republiky alebo rodinnému príslušníkovi občana EHP alebo Švajčiarska s povolením na trvalý pobyt sa povolenie na prechodný pobyt vydá s platnosťou na päť rokov. Povolenie na prechodný pobyt je možné rodinnému príslušníkovi predĺžiť za rovnakých podmienok ako platia na jeho vydanie. Žiadosť o predĺženie povolenia na prechodný pobyt musí byť na miestnom úrade (upravna enota) podaná pred uplynutím platnosti povolenia.

Vydanie povolenia na trvalý pobyt pre rodinných príslušníkov

Rodinný príslušník, ktorý je občanom EHP alebo Švajčiarska a ktorý sa v Slovinskej republike päť rokov nepretržite legálne zdržiava na základe potvrdenia o prihlásení pobytu a u ktorého neexistuje opodstatnené podozrenie, že by mohol ohrozovať verejný poriadok alebo medzinárodné vzťahy Slovinskej republiky, môže získať povolenie na trvalý pobyt v Slovinskej republike na neobmedzené časové obdobie.

Občan EHP alebo Švajčiarska, ktorý je rodinným príslušníkom občana Slovinskej republiky alebo občana EHP, Švajčiarska alebo tretej krajiny, ktorý má v Slovinsku už povolenie na trvalý pobyt, môže povolenie na trvalý pobyt získať po dvoch rokoch nepretržitého legálneho pobytu v Slovinskej republike.

Povolenie na trvalý pobyt s platnosťou na neobmedzené časové obdobie môže získať aj rodinný príslušník, ktorý je občanom tretej krajiny, pod podmienkou, že sa v Slovinskej republike na základe povolenia na prechodný pobyt  legálne zdržiava nepretržite päť rokov a spĺňa podmienky, ktoré Zákon o cudzincoch stanovuje na vydanie povolenia na prechodný pobyt rodinného príslušníka. Rodinnému príslušníkovi občana EHP alebo Švajčiarska, ktorý už má povolenie na trvalý pobyt v Slovinskej republike a rodinnému príslušníkovi občana Slovinskej republiky je možné povolenie na trvalý pobyt vydať po dvoch rokoch nepretržitého legálneho pobytu v Slovinskej republike.

OBČANIA TRETÍCH KRAJÍN

Občania tretích krajín, ktorí chcú vstúpiť do Slovinskej republiky a zotrvať v nej z dôvodu návštevy (osobnej, obchodnej, v rámci cestovného ruchu alebo iných foriem pobytu), musia na zastupiteľskom úrade alebo konzuláte Slovinskej republiky v zahraničí pred vstupom do Slovinskej republiky získať vízum, s výnimkou tých, ktorí patria do skupiny štátov, pre ktoré sa vízum nevyžaduje resp. už majú jedno od nižšie uvedených povolení.

Majitelia víza C, ktoré vydal iná zmluvná krajina Schengenu, môžu počas platnosti víz vstúpiť na územie Slovinskej republiky, pričom ich dĺžka pobytu nesmie presiahnuť 90 dní počas obdobia ľubovoľných 180 dní respektíve do uplynutia platnosti víz, ak je to kratšie ako uvedené obdobie. Povolený počet dní pobytu sa môže vypočítať s internetovou kalkulačkou.

Majitelia povolenia na pobyt, ktorý vydala jeden zo zmluvných štátov Schengenu, môžu s uvedeným povolením a platným cestovným pasom vstúpiť do Slovinskej republiky a v nej zotrvať maximálne také časové obdobie, ktoré celkovo vo všetkým zmluvných krajinách, s výnimkou krajiny, ktorá víza vydala, nepresiahne 90 dní počas obdobia 180 dní respektíve do uplynutia platnosti víz, ak je to kratšie ako uvedené obdobie.
Majitelia víza D,  ktoré vydala jedna zo zmluvných krajín Schengenského dohovoru, môžu s uvedeným vízom a platným cestovným pasom vstúpiť do Slovinskej republiky a v nej zotrvať maximálne také časové obdobie, že celková dĺžka pobytu vo všetkých zmluvných krajinách, okrem krajiny, ktorá povolenie na pobyt vydala, nepresiahne 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia, respektíve do vypršania platnosti povolenia na pobyt, ak je táto kratšia.


Viac informácií na:
Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky
Riaditeľstvo migrácií a integrácií
Sekcia migrácie
Tel: +386 1 428 44 94

Integrácia do slovinskej spoločnosti

Ministerstvo vnútra Slovinskej republiky pripravilo internetovu spravu "Informacia pre cudzincov" ktora obsahuje informacie o bezplatnom kurze slovinskeho jazyka, testy slovinskeho jazyka na zakladnej urovdi, zdravotne poistenie, socialne poistenie, vzdelavanie, ubytovanie, uzatvaranie manželstiev, narodenia a rodičovstvo, a motorove vozidla. Internetova sprava sa nachadza na tejto adrese: http://infotujci.si/