Veleposlaništvo RS Bratislava /Konzulárne záležitosti /Vízový režim a víza /

Vízový režim a víza

Vízový režim, ktorý používa Slovinská republika je súčasťou právneho poriadku Európskej únie. Delí  sa na krajiny s vízovou povinnosťou , ktoré potrebujú na vstup povolenie (víza) a krajiny bez vízovej povinnosti, ktoré nepotrebujú na vstup do krajiny dodatočné víza.

Slovinské zastupiteľské úrady vydávajú schengenské (vízum A a C) a národné víza (vízum D). Na vydanie víz musí cudzinec predložiť požadovanú dokumentáciu a spĺňať podmienky, ktoré stanovuje zákon.

Vízum C
Vízum C je povolenie na vstup, ktoré sa vydá cudzincovi na tzv. krátkodobý pobyt (do 90 dní). Žiadosť o víza sa podá v tej schengenskej krajine, ktorá je hlavným  cieľom cesty, a nie v akejkoľvek. Tento druh víz môžu v mene Slovinska vydávať aj iné schengenské krajiny, pokiaľ má s nimi Slovinsko uzavretú dohodu o zastupovaní. Vízum C je možné predĺžiť v prípadne mimoriadnych okolností, ktoré držiteľovi znemožňujú návrat do pôvodnej krajiny.

Záruka
O vízum je možné požiadať s primeranou žiadosťou o víza a predpísanou dokumentáciou , ktorá sa môže rozlišovať vzhľadom na krajinu, z ktorej cudzinec pochádza. Zoznam dokumentov je uverejnený na stránkach zastupiteľského úradu, ktoý zodpovedá za vydanie víz. Cudzinec musí predložiť aj overenú a na príslušnom úrade overenú záruku.

Vízum D
Vízum C je povolenie na vstup, ktoré sa vydá na obdobie dlhšie ako 90 dní a kratšie ako jeden rok. O tieto víza môžu požiadať cudzinci, ktorí patria do jednej z kategórií, ktoré definuje čl. 20 Zákona o cudzincoch. O vízum D môžu požiadať aj cudzinci, ktorí nemajú vízovú povinnosť. Vízum D nie je možné predĺžiť. Držiteľovi umožňujú, aby s nimi požiadal o povolenie na pobyt priamo na príslušnom miestnom úrade (upravna enota)