Veleposlaništvo RS Bratislava /Politické vzťahy /Bilaterálne dohody /

Bilaterálne dohody medzi Slovinskou a Slovenskou republikou

Zmluvy po sukcesii do zmlúv SFRJ a ČSSR:

Hospodárstvo a obchod:

 • Dohoda o vzájomnej ochrane a podpore investícií medzi Slovenskou republikou a Republikou Slovinsko

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájomnom obchode a platbách

Dane:

 • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku

Doprava:

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o využívaní prístavu Koper

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v kombinovanej doprave

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o leteckej doprave

Poľnohospodárstvo, veterinárstvo, životné prostredie:

 • Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a potravinárskeho priemyslu Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, potravinárskeho priemyslu a lesníctva

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny

Obrana a bezpečnosť:

 • Dohoda medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Republiky Slovinsko o spolupráci vo vojenskej oblasti

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o preberaní osôb na štátnych hraniciach

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v boji proti terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, prekurzormi a organizovanej trestnej činnosti

Clá:

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Zdravotníctvo:

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Veda, vzdelávanie a kultúra:

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry

Iné:

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízovej povinnosti

 • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Zdroje: Úradný vestník Slovinskej republiky, MZV SR